2019-3-10
XI angi-1

11-р ангийн нийгмийн ухааны хичээлийн шалгалтын сэдэв

1.Тодорхой хэв шинжит харилцаа бүхий тэгш бус байдлын тогтолцоог юу гэдэг вэ?

а.Тэгш бус байдал ь. Нийгмийн ялгарал с. Нийгмийн давхраажилт d. Нийгмийн давхраа

2. Анги статус,нам гэсэн бүтээлээ 1920 онд гаргаж давхраажилтын асуудлыг хөндөхдөө ангийн ялгааг өмчөөс гадна орлого,эрхэлж буй ажил мэргэжил гэсэн хүчин зүйлсийг нөлөөлдөг гэж үзсэн эрдэмтэн аль нь вэ?

а.К. Маркс ь. М. Вебер с.О. Райт d. Э.Дюркгейм

3.Давхраажилтын талаарх орчин үеийн онол аль нь вэ?

а.Зөрчилдөөний онол,Шүүмжлэлт онол,Бүтэц чиг үүргийн онол ь.Зөрчилдөөний онол,Марксист онол,Шүүмжлэлт онол с.К.Маркс М. Вебер нарын онол d. Зөв хариулт алга

4.Тэгш бус байдалгүй нийгэм энэхүү текстийг уншаад доорх хариултаас хамгийн оновчтой талбарласныг олоорой . 5оноо

1920 онд Польшоос Палестинд нүүн ирсэн еврей залуучуудын бүлэг тэгш бус байдлыг устгасан нийгэм байгуулах оролцдлого хийсэн юм.Тэд маркстист үзэлтэнгүүд байсан бөгөөд хувийн өмч болон материаллаг зүйлсийг хувь хүн эзэмших явдлыг халсанаар нийгмийн бүх гишүүдийн хооронд тэгш байдал тогтоож чадна гэж итгэж байсан.Тэд бүх зүйлсийг хувь хүн дангаар эзэмшихээс татгалзаж тэр бүү хэл хувцас хунараа хүртэл өөрийн мэдлийх биш гэж үзсэн.Гэтэл ажил мэргэжлүүд ялгаатай нэр хүндтэй байсан ба тэд эрхэлж буй ажлаас үүдэлтэй тэгш бус байдлыг халахын тулд ажлаа ээлжилж хийдэг болжээ.Ингээд эхний жил зохион байгуулах ажил хийж байсан хүн дараа жил нь жорлон цэвэрлэгч, дараа нь тракторын жолооч хийх болсон.Гэвч тэд материаллаг баялагийн хувьд тэгш байдлыг тогтоож чадсанаас биш нэр хүндийн хувьд хүссэн үр дүндээ хүрч чадаагүй.Учир нь ажлаа сольж хийхэд бэрхшээл гарч ур чадвар ,нас ,хүйсийн ялгаа илэрч байсан.Ийнхүү ажлаа ээлжлэн хийх явдал нь хөдөлмөрөө хуваарилан гүйцэтгэхээс илүү үр ашигтай байж чадаагүй.

а.Хувийн өмчийг устгасанаар нийгэмд тэгш байдлыг тогтоож чадсан уу? 1 оноо ь.Хувийн өмчийн ялгааг арилгах боломжгүй бөгөөд өмчийн ялгаа тэгш бус байдалд холбоотой гэдэгтэй санал нийлж байна уу 1 оноо с.Дээрх эхийн гол санааг Эдийн засгийн ялгаанаас үүдэлтэй тэгш бус байдлыг арилгаж чадах ч мэргэжлийн нэр хүндээс үүдэлтэй тэгш бус байдлыг арилгах боломжгүй гэж тодорхойлж болох уу ? Яагаад 2 оноо d.Нийгмийн бүх гишүүд хүсэж чадах аваас нийгэмд тэгш байдлыг тогтоож чадах уу? 1 оноо

5. Бүтэц чиг үүргийн онолын төлөөлөгч болох Г.Ленский Ж. Ленский нарын илрүүлсэн нийгмийн хэв маягт аль нь хамааралгүй вэ?

а.Ан агнуурын нийгэм ь.Цэцэрлэгийн аж ахуйн нийгэм с. Энгийн нийгэм d.Газар тариалангийн нийгэм

6.Девис ба Мур нар дараах дүгнэлтийн алийг нь хүлээн зөвшөөрч байсан бэ?

 • гарлаас хамаараад авьяасаа нээн илрүүлэх боломж янз бүр ь. Хөдөлмөрийн зах зээл дэх өрсөлдөөн нь ажлын орчин нэр хүндийн ялгаанд нөлөөтэй с. Хөлөмөрийн зах зээлийн орчин нь баялгийн ялгаанд гарцаагүй хүргэдэг. d.Хөдөлмөрийн нийлүүлэлт бага байх нь цалин хөлс их байхын гол шалтгаан болдог.

7.Соёлын үйлдвэрлэлд үл хамаарах ач холбогдлыг тодорхойлно уу?

 • байр нэмэгдүүлнэ ь.Иргэдийн авьяасыг нээх хөгжүүлэх боломжийг бий болгоно. с.Эрх чөлөө ардчилал ,хүлээцтэй байдал ,харилцан хүндлэл,нийгмийн шударга ёсны зарчим,үнэ цэнийг дэлгэрүүлж, бэхжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. d.Улс орны гадаад харилцааны хүрээг хумих

8.Соёлын даяаршил гэж юу вэ?

 • Зам харилцаа,эдийн засгийн харилцаа, мэдээлэл харилцааны хөгжлийн үндсэн дээр тусгаар соёлууд дэлхийн нэгдмэл соёлд нэгдэн нийлэх үйл явц ь.Оюуны өмч зохиогчийн эрхтэй холбоотой бүтээл туурвил,үйлчилгээ багтан с.Түүх соёл,урлаг,амьдралын хэв маяг,үүнэт зүйл,үнэлэмж,уламжлал зэрэг соёл хоорондын харилцааны олон хэлбэрийг багтаасан ойлголт d.Зөв хариулт алга

9.Соёлын харилцан хамааралд үл нийцэх хэлбэр аль нь вэ?

а.Соёлын солилцоо ь. Соёлын даяаршил с.Соёлыг хуулбарлан дуурайх d.Соёлын тулгалт

10. Соёл нь хүний үйл ажиллагааны үр дүн гэдэг утгаараа тухайн соёлын................... болдог.

а.Соёлын тээгч бас бүтээгч ь.Соёлын хэрэглэгч с. Соёлын хүртэгч d.Соёлын дагалдагч

11.Аль нь соёлын эрх чөлөө биш вэ?

а.Бусадтай хамт амьдрах,бусдын санал бодлыг зөвшөөрөх,өөрийн байр суурийг илэрхийлэх,хэн нэгний эрх эрх чөлөөнд халдахгүйгээр эрхээ эдлэх ь.Эх хэлээрээ ярьж өөрийн шашныг шүтэж,өөрийн соёлыг бүтээн туурвих с.Баталгаат боловсрол,эрүүл мэндийн үйлчилгээ бусад олон төрлийн нийгмийн баталгаагаар хангагдах d.Өөрийгөө илэрхийлэх өөрийн хувь чанараа хөгжүүлэх

12.Засаглалын эрх мэдлийг хуваарилах,хүний эрхийг баталгаажуулах,улс орны суурь гол харилцааг зохицуулах үүрэгтэй хамгийн дээд хүчин чадалтай засаг төрийн гол хуулийг ................. гэдэг.

а.Гол хууль ь. Эх хууль с. Үндсэн хууль d.Их засаг хууль

13.Ш. Монтеське “Хуулийн амин сүнс” бүтээлдээ засаглалын эрх мэдлийг хуваарилах,онолоо боловсруулж ач холбогдлыг тодорхойлсон.Түүний засаглалын эрх мэдлийн төрөлд хамаарахгүйг олно уу?

а.Хууль тогтоох ь.Гүйцэтгэх с.Шүүх d.Хариуцлага тооцох

14.Өмчлөх эрхийн агуулгад аль нь үл хамааралтай вэ?

а.Ашиглах ь.Эзэмших с.Захиран зарцуулах d. Өмчлөх

15.Эдийн бус баялагт аль нь тооцогдох вэ?

а.Зохиогчийн эрх ь.Машин с.Орон сууц d.Гар утас

16................... гэдэг нь хууль дүрэм журмыг зөрчсөн нийгэмд хор хөнөөлтэй, аюултай хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэх шаардлагатай гэм буруутай үйлдэл эс үйлдлийг хэлнэ.

а.Гэмт хэргийн бус зөрчил ь. Гэмт хэргийн зөрчил с.Эрх зүйн зөрчил d.Сахилгын зөрчил

17.Иргэн хуулийн этгээдээс захиргааны байгууллагад гомдол гаргах хугацааг хэд хоногоор тогтоож өгсөн байдаг вэ?

а.14 хоног ь.7хоногийн дотор с.20 хоногийн дотор d.30 хоногийн дотор

18.Төр нь өөрийн улсын нутаг дэвсгэр дээрх хүмүүсийн ямар эрхийг хамгаална гэж үүрэг хүлээсэн байдаг вэ?

а.Хүндэтгэх,асрах,хамгаалах ь.Хүндэтгэх,хангах, хамгаалах с.Хамгаалах ,амьдруулах, харж хандах d.Хангах, хамгаалах ,харж хандах

19.Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо нь ............

 • зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх,зөрчихтэй тэмцэх,зөрчсөн тохиолдолд эрхийг нь сэргээх,хохирлыг арилгахад чиглэдэг. ь.Зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үүрэгтэй с.Хүний эрхийг сахин хамгаалах чиглэлтэй d.Эрх эрх чөлөөний баталгаа өгдөг.

20.Эрх зүйн зөвлөгөө авах, өмгөөлөгч сонгох,эрүү шүүлтэнд өртөхгүй байх, шүүх хуралдааныг шударгаар явуулах,гэм буруу нь нотлогдоогүй тохиолдолд гэм буруугүйд тооцогдох зэрэг нь хүний ямар эрхэд хамааралтай вэ?

а.Амьд явах ь.Хамгаалуулах с. Шударгаар шүүлгэх d.Эрүүл мэндээ хамгаалуулах

21.Төрийн мөнгөн хөрөнгийн гол эх үүсвэр бол.................. юм.

а. Сангийн бодлого ь. Цалин с.Хууль d. Татвар

22.Гүйлгээнээс мөнгө татах буюу мөнгөний нийлүүлэлтийг бууруулах бодлогыг “Мөнгөний хумих бодлого” гэдэг бол гүйлгээнд мөнгө нэмж оруулах буюу мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлогыг юу гэдэг вэ?

а. Мөнгө тэлэх ь. Мөнгө өсгөх с. Мөнгө аривжуулах d. Мөнгө үржүүлэх

23.Улсын төсөв болон орлого зарлагын өөрчлөлтийг хэн хэлэлцэж эцсийн шийд гаргадаг вэ?

а.Засгийн Газар ь. УИХ с. Төв банк d.Сангийн яам

24. Эдийн засгийн хямрал ажилгүйдлийг зах зээл өөрөө аяндаа зохицуулж чадахгүй төрийн зохицуулалтаар эдийн засгийн үр өгөөжтэй өсөлтийг хангаж болно гэж үзсэн эдийн засагч хэн бэ ?

а.Фридрик Фон Хайек ь.Джон Мейнард Кейнс с.К. Маркс d.Томас Мальтус

25. Эдийн засгийн салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан нобелийн шагналтан Фридрик Фон Хайекийн онолын байр суурь аль нь вэ?

а.Гадаад худалдааны зүй тогтолыг танин мэдсэнээр гадаад худалдаанаас л баялаг бүтээгддэг ь.Зах зээлийн эдийн засаг дахь төрийн идэвхтэй оролцоо нь түүнд зөвхөн хор учруулна с.Зах зээлийн тогтолцоо нь эдийн засгийн уналтаас өөрийгөө аварч чадахгүй гэдгийг баталж төрийн оролцоотойгоор нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой d. Зөв хариулт алга

26.Олон улсын худалдааны тодорхойлт аль нь вэ?

 • инпортын зөрүүг хэлнэ. ь.Бусад улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэрийг хэлнэ . с. Улс орнуупын хооронд бараа үйлчилгээ шилжих хөдөлгөөнийг хэлнэ d.Бүх хариулт зөв

27.Хөдөлмөр экспортлодог орнууд голдуу нэг хүнд ноогдох орлогын түвшнээр доогуур эсвэл ажилгүйдлийг түвшин өндөр орнууд орно.Харин капитал импортолдог орнуудад үндэсний үйлдвэрлэлийн хөгжлийн түвшнээр дорой ,байгалийн баялаг ихтэй,голдуу буурай хөгжилтэй орнууд ордог.Монгол улс хөдөлмөр болон капиталын алийг нь импортолж алийг нь экспортолж байна вэ?

 • эспортлож,капитал импортлодог. ь.Хөдөлмөр импортлож капитал экспортлодог с.Хөдөлмөр капитал 2 ууланг нь экспортлодог d.Хөдөлмөр капитад 2 ууланг нь импортлодог

28.Уул уурхайн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт манай улсдаа ямар эерэг үр дүн үзүүлж байна вэ?

 • уурхайгаас хамаарсан эдийг засгийн өсөлт иргэдийн амьжиргаанд нөлөөлдөггүй ь.Үйлдвэрийн орчин үеийн удирдлага зохион байгуулалтын аргад суралцана. с.Байгаль орчинд муугаар нөлөөлж бэлчээрийн талбайг хомсдуулж байна. d.Зөвхөн ашигт малтмал,гадаадын хөрөнгө оруулалтаас хэт хамаарсан эдийн засгийн бүтэцтэй болж байна.

29.Дэлхийн зах зээл гэж юу вэ?

 • Дэлхийн улс орнуудын хооронд бүтээгдэхүүн солилцох явцад үүсэж байгаа харилцааг хэлнэ. ь. Гадаадын хөрөнгө оруулалтаас хэт хамаарсан эдийн засгийн бүтцийг хэлнэ. с.Олон улс орнууд хамтран худалдаа арилжаа хийхийг хэлнэ d. Зөв хариулт алга

30.Хоёр ба түүнээс дээш нэр дэвшигч эсвэл улс төрийн намаас сонголт хийх иргэний эрхийг .......... гэнэ.

А.Сонгогдох эрх ь. Сонгох эрх с. Сонгууль өгөх эрх d. Саналаа өгөх эрх

31. Ардчилсан сонгуулийн зарчимд аль нь хамааралүй вэ?

А.Бүх нийтээрээ оролцох ь.Тэгш оролцох с.Шууд өгөх d.Нэр дэвших

32.Сонгуулийн тогтолцоогоор схем зохиогоорой.

 

                   
   
 
   
   
       
 

 

 

 

 

33......................... гэдэг бол хувийн эрх ашгийн төлөө бус бүлгийн буюу нийтийн ашиг сонирхолыг илэрхийлэх зорилгоор иргэдээс сайн дураар үүсгэн байгуулсан байгууллага хөдөлгөөн юм.

а. Сонирхолын бүлэг ь. Шахалтын бүлэг с. Нам d.Төр

34.Америкийн улс төр судлаач А. Алмонд сонирхолын бүлгийг өөрсдийн өвөрмөц байдал,дотоод зохион байгуулалтаас хамааран 4 хэв шинжит ангилсан байдаг . Тэгвэл тэр ангилалын аномик хэв шинжийн тодорхойлолт аль нь вэ?

 • гэсэн тодорхой зорилго,чиглэлд үндэслэгдсэн зохион байгуулалттай бүлэг ь.Зохион байгуулалтгүй боловч яс үндэс угсаа гарал,арьс өнгө,шашин шүтлэг,нас хүйс зэрэг нийтлэгээрээ хамрагддаг с.Тодорхой зохион байгуулалтгүй хэсэг бөөн хүмүүсийн цугларалт бослого үймээнийг хэлнэ. d.Цэрэг зэвсэглэл,арми сүм хийд зэрэг субьектийн шууд удирдлаган дор зохион байгуулалттай үүсгэн байгуулдаг .

35.Сонирхолын бүлгийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг аль нь вэ?

а.Артикуляци, Агрегаци ь. Артикуляци, Агрегаци Интеграци с. Агрегаци Интеграци d. Зөв хариулт алга

36.Засгийн газрын оролцоо дэмжлэггүйгээр улс, үндэстэн дамнасан үйл ажиллагаа явуулдаг глобал түвшний оролцогчид,тоглогчид олон улсын байгууллагыг............... гэдэг

а. Улс оролцогч ь. Улс бус оролцогч с.Дипломат үйл ажиллагаа d.ОУ-ын харилцаа

37.Монгол улсын гадаад бодлогын 6 тулгуур чиглэлд аль нь үл хамаарах вэ ?

а.Хөрш орнуудтайгаа найрсагаар тэнцвэртэй харилцах ь. Азийн бүс нутгийн улс төр,эдийн засгийн интеграцид оновчтой оролцох с. Өрнө дорнын өндөр хөгжилтэй гүрнүүдтэй найрсаг харилцаа хөгжүүлэх d. Бүх хариулт зөв

38.Монгол улсын гуравдагч хөрш гэсэн ойлголтонд аль нь хамааралтай вэ?

а.Монголын ардчилал,нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжигч,улс төр эдийн засгийн хувьд дорвитой хандивлагч улс орныг багтаадаг. ь. Газар зүйн хувьд ойр дөт, байршил ойролцоо улс орон с.Хандив тусламжаар Орос ,Хятад улс орны дараа орохуйц хандивлагч d.Цэрэг зэр зэвсэг хандивлагч улс орнууд

39.Монгол улсын тэргүүлэх гуравдагч хөрш аль нь вэ?

а. АНУ ь. Хятад с. Орос d. Япон

40. Олон улсын харилцаанд оролцогч улс орнууд өөрийн хүч чадавхаас хамааран бодлого стратегийг сонгодог. Тэрхүү бодлого стратегийг хэрхэн ангилдаг вэ?

а.Зөөлөн ба хатуу ь. Эерэг ба сөрөг с. Зөөлөн,хатуу,ухаалаг d. Уян ба хатуу

 

 

 

 

 

 

ХАРИУЛТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

c

b

a

 

c

d

d

a

b

a

a

c

d

d

a

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

c

d

b

a

c

d

a

b

b

b

c

a

b

a

b

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

d

 

a

c

b

b

d

a

a

c

 

 

 

 

 

4. Үгүй Тийм Тийм Үгүй

32.Сонгуулийн тогтолцоогоор схем зохиогоорой.

 

                   
    Text Box: СОНГУУЛИЙН ТОГТОЛЦОО
 
    Rounded Rectangle: ДҮН ГАРГАХ
  Rounded Rectangle: СОНГУУЛЬ ЯВУУЛАХ   Rounded Rectangle: САНАЛ АВАХ
        Rounded Rectangle: СУУДАЛ ХУВААРИЛАХ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-р ангийн нийгмийн ухааны хичээлийн шалгалтын сэдэв

1.Тодорхой хэв шинжит харилцаа бүхий тэгш бус байдлын тогтолцоог юу гэдэг вэ?

а.Тэгш бус байдал ь. Нийгмийн ялгарал с. Нийгмийн давхраажилт d. Нийгмийн давхраа

2. Анги статус,нам гэсэн бүтээлээ 1920 онд гаргаж давхраажилтын асуудлыг хөндөхдөө ангийн ялгааг өмчөөс гадна орлого,эрхэлж буй ажил мэргэжил гэсэн хүчин зүйлсийг нөлөөлдөг гэж үзсэн эрдэмтэн аль нь вэ?

а.К. Маркс ь. М. Вебер с.О. Райт d. Э.Дюркгейм

3.Давхраажилтын талаарх орчин үеийн онол аль нь вэ?

а.Зөрчилдөөний онол,Шүүмжлэлт онол,Бүтэц чиг үүргийн онол ь.Зөрчилдөөний онол,Марксист онол,Шүүмжлэлт онол с.К.Маркс М. Вебер нарын онол d. Зөв хариулт алга

4.Тэгш бус байдалгүй нийгэм энэхүү текстийг уншаад доорх хариултаас хамгийн оновчтой талбарласныг олоорой . 5оноо

1920 онд Польшоос Палестинд нүүн ирсэн еврей залуучуудын бүлэг тэгш бус байдлыг устгасан нийгэм байгуулах оролцдлого хийсэн юм.Тэд маркстист үзэлтэнгүүд байсан бөгөөд хувийн өмч болон материаллаг зүйлсийг хувь хүн эзэмших явдлыг халсанаар нийгмийн бүх гишүүдийн хооронд тэгш байдал тогтоож чадна гэж итгэж байсан.Тэд бүх зүйлсийг хувь хүн дангаар эзэмшихээс татгалзаж тэр бүү хэл хувцас хунараа хүртэл өөрийн мэдлийх биш гэж үзсэн.Гэтэл ажил мэргэжлүүд ялгаатай нэр хүндтэй байсан ба тэд эрхэлж буй ажлаас үүдэлтэй тэгш бус байдлыг халахын тулд ажлаа ээлжилж хийдэг болжээ.Ингээд эхний жил зохион байгуулах ажил хийж байсан хүн дараа жил нь жорлон цэвэрлэгч, дараа нь тракторын жолооч хийх болсон.Гэвч тэд материаллаг баялагийн хувьд тэгш байдлыг тогтоож чадсанаас биш нэр хүндийн хувьд хүссэн үр дүндээ хүрч чадаагүй.Учир нь ажлаа сольж хийхэд бэрхшээл гарч ур чадвар ,нас ,хүйсийн ялгаа илэрч байсан.Ийнхүү ажлаа ээлжлэн хийх явдал нь хөдөлмөрөө хуваарилан гүйцэтгэхээс илүү үр ашигтай байж чадаагүй.

а.Хувийн өмчийг устгасанаар нийгэмд тэгш байдлыг тогтоож чадсан уу? 1 оноо ь.Хувийн өмчийн ялгааг арилгах боломжгүй бөгөөд өмчийн ялгаа тэгш бус байдалд холбоотой гэдэгтэй санал нийлж байна уу 1 оноо с.Дээрх эхийн гол санааг Эдийн засгийн ялгаанаас үүдэлтэй тэгш бус байдлыг арилгаж чадах ч мэргэжлийн нэр хүндээс үүдэлтэй тэгш бус байдлыг арилгах боломжгүй гэж тодорхойлж болох уу ? Яагаад 2 оноо d.Нийгмийн бүх гишүүд хүсэж чадах аваас нийгэмд тэгш байдлыг тогтоож чадах уу? 1 оноо

5. Бүтэц чиг үүргийн онолын төлөөлөгч болох Г.Ленский Ж. Ленский нарын илрүүлсэн нийгмийн хэв маягт аль нь хамааралгүй вэ?

а.Ан агнуурын нийгэм ь.Цэцэрлэгийн аж ахуйн нийгэм с. Энгийн нийгэм d.Газар тариалангийн нийгэм

6.Девис ба Мур нар дараах дүгнэлтийн алийг нь хүлээн зөвшөөрч байсан бэ?

 • гарлаас хамаараад авьяасаа нээн илрүүлэх боломж янз бүр ь. Хөдөлмөрийн зах зээл дэх өрсөлдөөн нь ажлын орчин нэр хүндийн ялгаанд нөлөөтэй с. Хөдөлмөрийн зах зээлийн орчин нь баялгийн ялгаанд гарцаагүй хүргэдэг. d.Хөдөлмөрийн нийлүүлэлт бага байх нь цалин хөлс их байхын гол шалтгаан болдог.

7.Соёлын үйлдвэрлэлд үл хамаарах ач холбогдлыг тодорхойлно уу?

 • байр нэмэгдүүлнэ ь.Иргэдийн авьяасыг нээх хөгжүүлэх боломжийг бий болгоно. с.Эрх чөлөө ардчилал ,хүлээцтэй байдал ,харилцан хүндлэл,нийгмийн шударга ёсны зарчим,үнэ цэнийг дэлгэрүүлж, бэхжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. d.Улс орны гадаад харилцааны хүрээг хумих

8.Соёлын даяаршил гэж юу вэ?

 • харилцаа,эдийн засгийн харилцаа, мэдээлэл харилцааны хөгжлийн үндсэн дээр тусгаар соёлууд дэлхийн нэгдмэл соёлд нэгдэн нийлэх үйл явц ь.Оюуны өмч зохиогчийн эрхтэй холбоотой бүтээл туурвил,үйлчилгээ багтана. с.Түүх соёл,урлаг,амьдралын хэв маяг,үнэт зүйл,үнэлэмж,уламжлал зэрэг соёл хоорондын харилцааны олон хэлбэрийг багтаасан ойлголт d.Зөв хариулт алга

9.Соёлын харилцан хамааралд үл нийцэх хэлбэр аль нь вэ?

а.Соёлын солилцоо ь. Соёлын даяаршил с.Соёлыг хуулбарлан дуурайх d.Соёлын тулгалт

10. Соёл нь хүний үйл ажиллагааны үр дүн гэдэг утгаараа тухайн соёлын................... болдог.

а.Соёлын тээгч бас бүтээгч ь.Соёлын хэрэглэгч с. Соёлын хүртэгч d.Соёлын дагалдагч

11.Аль нь соёлын эрх чөлөө биш вэ?

а.Бусадтай хамт амьдрах,бусдын санал бодлыг зөвшөөрөх,өөрийн байр суурийг илэрхийлэх,хэн нэгний эрх, эрх чөлөөнд халдахгүйгээр эрхээ эдлэх ь.Эх хэлээрээ ярьж, өөрийн шашныг шүтэж,өөрийн соёлыг бүтээн туурвих с.Баталгаат боловсрол,эрүүл мэндийн үйлчилгээ бусад олон төрлийн нийгмийн баталгаагаар хангагдах d.Өөрийгөө илэрхийлэх өөрийн хувь чанараа хөгжүүлэх

12.Засаглалын эрх мэдлийг хуваарилах,хүний эрхийг баталгаажуулах,улс орны суурь гол харилцааг зохицуулах үүрэгтэй хамгийн дээд хүчин чадалтай засаг төрийн гол хуулийг ................. гэдэг.

а.Гол хууль ь. Эх хууль с. Үндсэн хууль d.Их засаг хууль

13.Ш. Монтеське “Хуулийн амин сүнс” бүтээлдээ засаглалын эрх мэдлийг хуваарилах,онолоо боловсруулж ач холбогдлыг тодорхойлсон.Түүний засаглалын эрх мэдлийн төрөлд хамаарахгүйг олно уу?

а.Хууль тогтоох ь.Гүйцэтгэх с.Шүүх d.Хариуцлага тооцох

14.Өмчлөх эрхийн агуулгад аль нь үл хамааралтай вэ?

а.Ашиглах ь.Эзэмших с.Захиран зарцуулах d. Өмчлөх

15.Эдийн бус баялагт аль нь тооцогдох вэ?

а.Зохиогчийн эрх ь.Машин с.Орон сууц d.Гар утас

16................... гэдэг нь хууль дүрэм журмыг зөрчсөн нийгэмд хор хөнөөлтэй, аюултай хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэх шаардлагатай гэм буруутай үйлдэл эс үйлдлийг хэлнэ.

а.Гэмт хэргийн бус зөрчил ь. Гэмт хэргийн зөрчил с.Эрх зүйн зөрчил d.Сахилгын зөрчил

17.Иргэн хуулийн этгээдээс захиргааны байгууллагад гомдол гаргах хугацааг хэд хоногоор тогтоож өгсөн байдаг вэ?

а.14 хоног ь.7хоногийн дотор с.20 хоногийн дотор d.30 хоногийн дотор

18.Төр нь өөрийн улсын нутаг дэвсгэр дээрх хүмүүсийн ямар эрхийг хамгаална гэж үүрэг хүлээсэн байдаг вэ?

а.Хүндэтгэх,асрах,хамгаалах ь.Хүндэтгэх,хангах, хамгаалах с.Хамгаалах ,амьдруулах, харж хандах d.Хангах, хамгаалах ,харж хандах

19.Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо нь ............

 • зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх,зөрчихтэй тэмцэх,зөрчсөн тохиолдолд эрхийг нь сэргээх,хохирлыг арилгахад чиглэдэг. ь.Зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үүрэгтэй с.Хүний эрхийг сахин хамгаалах чиглэлтэй d.Эрх эрх чөлөөний баталгаа өгдөг.

20.Эрх зүйн зөвлөгөө авах, өмгөөлөгч сонгох,эрүү шүүлтэнд өртөхгүй байх, шүүх хуралдааныг шударгаар явуулах,гэм буруу нь нотлогдоогүй тохиолдолд гэм буруугүйд тооцогдох зэрэг нь хүний ямар эрхэд хамааралтай вэ?

а.Амьд явах ь.Хамгаалуулах с. Шударгаар шүүлгэх d.Эрүүл мэндээ хамгаалуулах

21.Төрийн мөнгөн хөрөнгийн гол эх үүсвэр бол.................. юм.

а. Сангийн бодлого ь. Цалин с.Хууль d. Татвар

22.Гүйлгээнээс мөнгө татах буюу мөнгөний нийлүүлэлтийг бууруулах бодлогыг “Мөнгөний хумих бодлого” гэдэг бол гүйлгээнд мөнгө нэмж оруулах буюу мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлогыг юу гэдэг вэ?

а. Мөнгө тэлэх ь. Мөнгө өсгөх с. Мөнгө аривжуулах d. Мөнгө үржүүлэх

23.Улсын төсөв болон орлого зарлагын өөрчлөлтийг хэн хэлэлцэж эцсийн шийд гаргадаг вэ?

а.Засгийн Газар ь. УИХ с. Төв банк d.Сангийн яам

24. Эдийн засгийн хямрал ажилгүйдлийг зах зээл өөрөө аяндаа зохицуулж чадахгүй төрийн зохицуулалтаар эдийн засгийн үр өгөөжтэй өсөлтийг хангаж болно гэж үзсэн эдийн засагч хэн бэ ?

а.Фридрик Фон Хайек ь.Джон Мейнард Кейнс с.К. Маркс d.Томас Мальтус

25. Эдийн засгийн салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан нобелийн шагналтан Фридрик Фон Хайекийн онолын байр суурь аль нь вэ?

а.Гадаад худалдааны зүй тогтолыг танин мэдсэнээр гадаад худалдаанаас л баялаг бүтээгддэг ь.Зах зээлийн эдийн засаг дахь төрийн идэвхтэй оролцоо нь түүнд зөвхөн хор учруулна с.Зах зээлийн тогтолцоо нь эдийн засгийн уналтаас өөрийгөө аварч чадахгүй гэдгийг баталж төрийн оролцоотойгоор нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой d. Зөв хариулт алга

26.Олон улсын худалдааны тодорхойлт аль нь вэ?

 • инпортын зөрүүг хэлнэ. ь.Бусад улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэрийг хэлнэ . с. Улс орнуупын хооронд бараа үйлчилгээ шилжих хөдөлгөөнийг хэлнэ d.Бүх хариулт зөв

27.Хөдөлмөр экспортлодог орнууд голдуу нэг хүнд ноогдох орлогын түвшнээр доогуур эсвэл ажилгүйдлийг түвшин өндөр орнууд орно.Харин капитал импортолдог орнуудад үндэсний үйлдвэрлэлийн хөгжлийн түвшнээр дорой ,байгалийн баялаг ихтэй,голдуу буурай хөгжилтэй орнууд ордог.Монгол улс хөдөлмөр болон капиталын алийг нь импортолж алийг нь экспортолж байна вэ?

 • эспортлож,капитал импортлодог. ь.Хөдөлмөр импортлож капитал экспортлодог с.Хөдөлмөр капитал 2 ууланг нь экспортлодог d.Хөдөлмөр капитад 2 ууланг нь импортлодог

28.Уул уурхайн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт манай улсдаа ямар эерэг үр дүн үзүүлж байна вэ?

 • уурхайгаас хамаарсан эдийг засгийн өсөлт иргэдийн амьжиргаанд нөлөөлдөггүй ь.Үйлдвэрийн орчин үеийн удирдлага зохион байгуулалтын аргад суралцана. с.Байгаль орчинд муугаар нөлөөлж бэлчээрийн талбайг хомсдуулж байна. d.Зөвхөн ашигт малтмал,гадаадын хөрөнгө оруулалтаас хэт хамаарсан эдийн засгийн бүтэцтэй болж байна.

29.Дэлхийн зах зээл гэж юу вэ?

 • улс орнуудын хооронд бүтээгдэхүүн солилцох явцад үүсэж байгаа харилцааг хэлнэ. ь. Гадаадын хөрөнгө оруулалтаас хэт хамаарсан эдийн засгийн бүтцийг хэлнэ. с.Олон улс орнууд хамтран худалдаа арилжаа хийхийг хэлнэ d. Зөв хариулт алга

30.Хоёр ба түүнээс дээш нэр дэвшигч эсвэл улс төрийн намаас сонголт хийх иргэний эрхийг .......... гэнэ.

а.Сонгогдох эрх ь. Сонгох эрх с. Сонгууль өгөх эрх d. Саналаа өгөх эрх

31. Ардчилсан сонгуулийн зарчимд аль нь хамааралүй вэ?

А.Бүх нийтээрээ оролцох ь.Тэгш оролцох с.Шууд өгөх d.Нэр дэвших

32.Сонгуулийн тогтолцоогоор схем зохиогоорой.

 

                   
   
 
     
       
 

 

 

 

 

 

33......................... гэдэг бол хувийн эрх ашгийн төлөө бус бүлгийн буюу нийтийн ашиг сонирхолыг илэрхийлэх зорилгоор иргэдээс сайн дураар үүсгэн байгуулсан байгууллага хөдөлгөөн юм.

а. Сонирхолын бүлэг ь. Шахалтын бүлэг с. Нам d.Төр

34.Америкийн улс төр судлаач А. Алмонд сонирхолын бүлгийг өөрсдийн өвөрмөц байдал,дотоод зохион байгуулалтаас хамааран 4 хэв шинжит ангилсан байдаг . Тэгвэл тэр ангилалын аномик хэв шинжийн тодорхойлолт аль нь вэ?

 • гэсэн тодорхой зорилго,чиглэлд үндэслэгдсэн зохион байгуулалттай бүлэг ь.Зохион байгуулалтгүй боловч яс үндэс угсаа гарал,арьс өнгө,шашин шүтлэг,нас хүйс зэрэг нийтлэгээрээ хамрагддаг с.Тодорхой зохион байгуулалтгүй хэсэг бөөн хүмүүсийн цугларалт бослого үймээнийг хэлнэ. d.Цэрэг зэвсэглэл,арми сүм хийд зэрэг субьектийн шууд удирдлаган дор зохион байгуулалттай үүсгэн байгуулдаг .

35.Сонирхолын бүлгийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг аль нь вэ?

а.Артикуляци, Агрегаци ь. Артикуляци, Агрегаци Интеграци с. Агрегаци Интеграци d. Зөв хариулт алга

36.Засгийн газрын оролцоо дэмжлэггүйгээр улс, үндэстэн дамнасан үйл ажиллагаа явуулдаг глобал түвшний оролцогчид,тоглогчид олон улсын байгууллагыг............... гэдэг

а. Улс оролцогч ь. Улс бус оролцогч с.Дипломат үйл ажиллагаа d.ОУ-ын харилцаа

37.Монгол улсын гадаад бодлогын 6 тулгуур чиглэлд аль нь үл хамаарах вэ ?

а.Хөрш орнуудтайгаа найрсагаар тэнцвэртэй харилцах ь. Азийн бүс нутгийн улс төр,эдийн засгийн интеграцид оновчтой оролцох с. Өрнө дорнын өндөр хөгжилтэй гүрнүүдтэй найрсаг харилцаа хөгжүүлэх d. Бүх хариулт зөв

38.Монгол улсын гуравдагч хөрш гэсэн ойлголтонд аль нь хамааралтай вэ?

 • ардчилал,нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжигч,улс төр эдийн засгийн хувьд дорвитой хандивлагч улс орныг багтаадаг. ь. Газар зүйн хувьд ойр дөт, байршил ойролцоо улс орон с.Хандив тусламжаар Орос ,Хятад улс орны дараа орохуйц хандивлагч d.Цэрэг зэр зэвсэг хандивлагч улс орнууд

39.Монгол улсын тэргүүлэх гуравдагч хөрш аль нь вэ?

а. АНУ ь. Хятад с. Орос d. Япон

40. Олон улсын харилцаанд оролцогч улс орнууд өөрийн хүч чадавхаас хамааран бодлого стратегийг сонгодог. Тэрхүү бодлого стратегийг хэрхэн ангилдаг вэ?

а.Зөөлөн ба хатуу ь. Эерэг ба сөрөг с. Зөөлөн,хатуу,ухаалаг d. Уян ба хатуу

 

 

ХАРИУЛТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

c

b

a

 

c

d

d

a

b

a

a

c

d

d

a

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

c

d

b

a

c

d

a

b

b

b

c

a

b

a

b

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

d

 

a

c

b

b

d

a

a

c

 

 

 

 

 

4. Үгүй Тийм Тийм Үгүй

32.Сонгуулийн тогтолцоогоор схем зохиогоорой.

 

                   
    Text Box: СОНГУУЛИЙН ТОГТОЛЦОО
 
  Rounded Rectangle: СОНГУУЛЬ ЯВУУЛАХ   Rounded Rectangle: ДҮН ГАРГАХ
    Rounded Rectangle: САНАЛ АВАХ     Rounded Rectangle: СУУДАЛ ХУВААРИЛАХ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих
idiomatic-dormant